Modificarea codului de procedură civilă

.

(forma aprobată în şedinţa de guvern din 02.03.2006)

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                            SENATUL

 Lege pentru modificarea şi completarea

Codului de procedură civilă

             Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 

Art. I – Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

        1.  După alineatul (2) al articolului 28 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

      „(21)  Cererile de recuzare a instanţelor ierarhic superioare formulate la instanţa care soluţionează litigiul sunt inadmisibile.”

 2.  Alineatul (4) al articolului 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4)  Cu toate acestea, cererile de recuzare inadmisibile potrivit art. 28  se soluţionează de instanţa în faţa căreia au fost formulate.”

 

3.            La articolul 1081 alineatul (1) punctul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c1) , cu următorul cuprins:

„c1) nerespectarea de către agenţii forţei publice a obligaţiei de acordare a concursului la îndeplinirea efectivă a executării silite, potrivit art. 3732 alin.(1).”

 

4.     La articolul 1081 alineatul (1) punctul 2, litera i) se abrogă.

        

        5. Alineatul (1) al articolului 269 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (1) Hotărârile judecătoreşti vor fi învestite cu formula executorie, dacă legea nu prevede altfel. Formula executorie are următorul cuprins:”

“Noi, Preşedintele României”

(Aici urmează cuprinsul hotărârii)

Dăm împuternicire şi ordonăm organelor de executare să pună în executare prezenta hotărâre. Ordonăm agenţilor forţei publice să acorde concursul la executarea acestei hotărâri, iar procurorilor să stăruie pentru aducerea ei la îndeplinire, în condiţiile legii. Spre credinţă, prezenta (hotărâre)  s-a semnat de … (Urmează semnătura preşedintelui şi a grefierului)”.

        6. Alineatul (3) al articolului 3711 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare.”

 

       7. Alineatul (3) al articolului 3712 se modifică şi va avea următorul cuprins

      „(3) Dacă titlul executoriu conţine suficiente criterii în funcţie de care organul de executare poate actualiza valoarea obligaţiei principale stabilite în bani,indiferent de izvorul ei, se va proceda, la cererea creditorului, şi la actualizarea acestei sume. În cazul în care titlul executoriu nu conţine nici un asemenea criteriu, organul de executare va proceda la actualizare în funcţie de rata inflaţiei calculată de la data când hotărârea judecătorească a devenit executorie sau, în cazul celorlalte titluri executorii, de la data când creanţa a devenit exigibilă, şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în oricare din aceste titluri.”

  

        8. Articolul 371 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ Art.3714În tot cursul executării silite, sub supravegherea organului de executare, creditorul şi debitorul pot conveni ca aceasta să se efectueze, în total sau în parte, numai asupra veniturilor băneşti ale debitorului, ca vânzarea bunurilor supuse urmăririi să se facă prin bună învoială sau ca plata obligaţiei să se facă în alt mod admis de lege.”

 

        9. La articolului 3715, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:    

„b) nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile ori a imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri; în aceste cazuri, executorul va remite personal creditorului sau reprezentantului acestuia, titlul executoriu, menţionând pe acesta cauza restituirii şi partea de obligaţie ce a fost executată;”

 

          10. Alineatul (1) al articolului 3716 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) În cazurile prevăzute de art. 3715 lit. b) se poate cere reluarea executării silite, înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.”

 

      11. Alineatul (2) al articolului 3717 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de cazul când creditorul a renunţat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare făcute după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu prin executare voluntară.”

 

          12. După alineatul (1) al articolului 3718, se introduce un nou alineat,  alin. (2), cu următorul cuprins: 

        „ (2) Dovada depunerii sau consemnării acestor sume se poate face cu recipisa de consemnare sau cu orice alt înscris admis de lege.”

 

          13. Articolul 3731 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art. 3731(1) Cererea de executare silită se depune la executorul judecătoresc, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Executorul judecătoresc este dator să stăruie, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrală şi cu celeritate a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu şi pentru respectarea dispoziţiilor legii, a drepturilor părţilor şi ale altor persoane interesate.

(3) În interesul executării, executorul judecătoresc poate cere debitorului să dea o declaraţie scrisă cu privire la veniturile şi  bunurile sale şi locul unde se află acestea. Refuzul de a da declaraţia sau declararea necorespunzătoare adevărului se pedepsesc potrivit legii penale.

(4)  În situaţia prevăzută la art. 371alin.(1) executorul judecătoresc este dator să pună în vedere părţii să-şi îndeplinească de îndată obligaţia de avansare a cheltuielilor de executare.”

 

         14.  Alineatele (1) şi (11) ale articolului  3733 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

              (1) Încheierea prin care preşedintele instanţei sau judecătorul care îl înlocuieşte respinge cererea de învestire cu formulă executorie a hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris ori cererea de eliberare de către instanţă a titlului executoriu în cazurile prevăzute de lege poate fi atacată cu recurs de către creditor. Termenul de recurs este de 5 zile şi curge de la pronunţare, pentru creditorul prezent, şi de la comunicare, pentru cel lipsă.

(11) Încheierea prin care preşedintele instanţei sau judecătorul care îl înlocuieşte admite cererea de învestire cu formulă executorie a hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris în cazurile prevăzute de lege nu este supusă nici unei căi de atac.”

 

            15. Alineatul (2) al articolului 3734 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care dispune conexarea executărilor, instanţa, prin

încheiere, se va pronunţa şi asupra cheltuielilor de executare efectuate până în momentul conexării. Totodată va dispune trimiterea dosarelor conexate la executorul judecătoresc desemnat potrivit alin. (1)”.

 

          16. Alineatul (1) al articolului 374 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (1) Hotărârea judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă sunt învestite cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin.(1), afară de încheierile executorii, de hotărârile executorii provizoriu şi de alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care se execută fără formula executorie.”

 

         17.   Se reintroduce articolul 375, cu următorul  cuprins:

        „Art.375. Înscrisurile cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu  sunt puse în executare fără învestirea cu formulă executorie.”

 

          18. Alineatul (1) al articolului 376 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Se învestesc cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin. (1) hotărârile care au rămas definitive ori au devenit irevocabile, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri, pentru ca acestea să devină executorii, în cazurile anume prevăzute de lege.”

 

          19. Alineatele (1) şi (21) ale articolului 399 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

       „(1) Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 2811, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.”

(21De asemenea, după ce a început executarea silită, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formulă executorie dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.”

   20. Alineatul (1) al articolului 402 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută pentru judecata în primă instanţă, care se aplică în mod corespunzător. Instanţa sesizată va solicita de îndată organului de executare să-i transmită, în termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare în cauză, dispoziţiile art. 139 fiind aplicabile în mod corespunzător. Părţile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere.”

 

         21. După alineatul (1) al articolului 404 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

         „(1¹) În cazul în care  constată nejustificat refuzul executorului de a începe executarea silită sau de a îndeplini un act de executare silită, instanţa de executare, sesizată potrivit art. 399 alin. (1), va putea obliga executorul la plata unei amenzi de la 50 la 500 RON, precum şi, la cererea părţii interesate,  la plata de despăgubiri pentru paguba astfel cauzată.”

 

22. Alineatul (3) al articolului 405 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prin împlinirea termenului de prescripţie orice titlu îşi pierde puterea executorie, iar hotărârile judecătoreşti rămase irevocabile, care se aduc la îndeplinire pe cale de executare silită, îşi pierd şi puterea de lucru judecat dacă nu au fost puse în executare înăuntrul termenului de prescripţie.”

        23. Alineatul (2) al articolului 431 se modifică şi va avea următorul cuprins:    

„(2) Executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, poate să-i încuviinţeze debitorului să procedeze el însuşi la valorificarea bunurilor sechestrate. În acest caz, debitorul este obligat să-l informeze în scris pe executor despre ofertele primite, indicând, după caz, numele sau denumirea şi adresa potenţialului cumpărător, precum şi termenul în care acesta din urmă se angajează să consemneze preţul propuspe seama şi la dispoziţia executorului judecătoresc.”

 

       24.  După alineatul (2) al articolului 431 se introduc trei noi alineate, alin. (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(3) Executorul poate proceda, cu acordul ambelor părţi, la valorificarea bunurilor urmărite prin vânzare directă cumpărătorului care oferă cel puţin preţul stabilit potrivit art. 439 alin. (1).

(4) Termenul pentru vânzarea directă va fi stabilit potrivit art. 434. Debitorul şi creditorul vor fi înştiinţaţi despre data, ora şi locul vânzării, precum şi despre oferta de preţ depusă de potenţialul cumpărător.

(5) La data vânzării, executorul va întocmi procesul-verbal prevăzut de art. 447, dispoziţiile acestui articol fiind aplicabile în mod corespunzător. Dacă vreuna din părţi lipseşte la efectuarea vânzării, executorul îi va comunica o copie de pe procesul-verbal privind vânzarea.“

 

          25. După alin. (1) al articolului 452, se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

        „(2)  Nu sunt supuse executării silite prin poprire:

a) sumele care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege şi asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie;

b) sumele reprezentând credite nerambursabile sau finanţări primite de la instituţii sau organizaţii internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte;

c) sumele necesare plăţii drepturilor salariale, dar nu mai mult de 6 luni de la data înfiinţării propririi.”

 

           26. După alineatul (2) al articolului 454 se introduc trei noi alineate, alin. (21), (22) şi (23), cu următorul cuprins:

„(21) Adresa de înfiinţare a popririi va cuprinde numele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi codul de identificare fiscală.

(22) În cazul în care se solicita înfiinţarea popririi pentru toate conturile unei persoane juridice, inclusiv pentru conturile subunităţilor fără personalitate juridică ale acesteia, se vor indica elementele de identificare pentru fiecare titular de cont în parte, respectiv pentru fiecare subunitate a societăţii debitoare.

(23)  În cazul în care adresa de înfiinţare a popririi se adresează unei unităţi operaţionale a unei bănci, poprirea va fi înfiinţată doar asupra conturilor pe care debitoarea urmărită le are deschise la acea unitate.”

 

           27.  După alineatul (1) al articolului 457 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

„(11)  În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, poate face obiectul executării silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât şi încasările viitoare.”

         

           28. Alineatul (2) al articolului 457 se modifică şi va avea următorul cuprins:

          “(2) La data sesizării băncii, sumele existente, precum şi cele provenite din încasările viitoare sunt indisponibilizate în măsura necesară realizării creanţei. Din momentul indisponibilizării şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării executării silite prin poprire, terţul poprit nu va face nici o altă plată sau altă operaţiune care ar putea diminua suma indisponibilizată, dacă legea nu prevede altfel.”

           29. După alineatul (3) al articolului 457 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„ (4) În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi in valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor in valută, fără consimţământul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua respectivă, în vederea consemnării acestora potrivit dispoziţiilor art. 456.”

 

           30. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 460 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Instanţa va cita creditorul urmăritor, debitorul şi terţul poprit şi, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma pe care terţul poprit trebuia să o consemneze ori să o plătească potrivit art. 456. Instanţa poate valida poprirea atât pentru această sumă, cât şi, în măsura necesară realizării creanţei, pentru sumele scadente în viitor. De asemenea, instanţa poate valida poprirea numai pentru sumele scadente în viitor. Terţul poprit, care, cu rea-credinţă, a refuzat să-şi îndeplinească obligaţiile privind efectuarea popririi, va putea fi amendat, prin aceeaşi hotărâre, cu o sumă cuprinsă între 200 şi 1000 RON.

 

(4) După validarea popririi, terţul poprit va proceda, după caz, la consemnarea sau plata prevăzuta la art.456, în limita sumei determinate expres în hotărârea de validare.  În caz de nerespectare a acestor obligaţii, executarea silită se va face împotriva terţului poprit, pe baza hotărârii de validare care constituie titlu executoriu.”

 

           31. Alineatul (4) al articolului 497 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Drepturile reale înscrise după notarea somaţiei de plată în cartea funciară nu vor putea fi opuse creditorului urmăritori şi adjudecatarului în afară de cazurile expres prevăzute de lege sau de cazul în care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu acel act ori debitorul sau terţul dobânditor a consemnat sumele necesare acoperirii creanţelor ce se urmăresc, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de executare.”

 

         32. Alineatul (1) al articolului 506 se modifică şi va avea următorul  cuprins:

“ (1) Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să depună la Trezoreria Statului, Casa de Economii si Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. sau orice altă instituţie bancară, la dispoziţia executorului judecătoresc, până la termenul stabilit pentru vânzare, o cauţiune reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare.”

 

          33. La articolul 516, partea introductivă şi punctul 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„ După plata integrală a preţului sau a avansului prevăzut de art. 515  şi după expirarea termenului de 15 zile prevăzut la art. 401 alin.(1) lit.a), executorul, pe baza procesului-verbal de licitaţie, va întocmi actul de adjudecare, care va cuprinde următoarele menţiuni:

 

8. menţiunea că actul de adjudecare  este  titlu  de proprietate şi că poate fi înscris în cartea funciară, precum şi a faptului că, pentru adjudecatar, constituie titlu executoriu împotriva debitorului, dacă imobilul se află în posesiunea acestuia din urmă sau împotriva oricărei persoane care are în posesiune sau deţine în fapt, fără nici un titlu, imobilul adjudecat.”

 

          34. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 518 se modifică şi vor avea următorul cuprins :

         „(2) Prin intabulare, adjudecatarul dobândeşte dreptul de a dispune de imobilul cumpărat, potrivit regulilor de carte funciară.

 

(4) Ipotecile şi celelalte sarcini reale, precum şi drepturile reale intabulate după notarea somaţiei în cartea funciară se vor radia din oficiu, afară de acelea pentru care adjudecatarul ar conveni să fie menţinute; de asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile reale intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, dacă vânzarea s-a făcut în condiţiile prevăzute de art. 509 alin. (4), toate notările făcute cu urmărirea silită, precum şi interdicţia de înstrăinare sau de grevare, dacă există.”

 

          35. Articolul 520 se modifică şi va avea următorul cuprins :

         Art. 520. (1) Orice cerere de evicţiune, totală sau parţială, privind imobilul adjudecat este stinsă, dacă imobilul adjudecat era înscris în cartea funciară şi dacă de la data înregistrării cererii de înscriere formulată de dobânditorul anterior al dreptului înscris în folosul terţului adjudecatar au trecut cel puţin 3 ani.

(2)  În cazul imobilelor înscrise pentru prima dată în cartea funciară, în temeiul actului de adjudecare, cererea de evicţiune se va prescrie în termen de 3 ani de la data înscrierii actului de adjudecare în cartea funciară. Această prescripţie curge şi împotriva dispăruţilor, minorilor şi persoanelor puse sub interdicţie.”

 

          36. Articolul 572 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 572. În cazul în care obligaţia debitorului prevăzută în titlul executoriu constă în lăsarea posesiunii unui bun, în predarea unui bun ori a folosinţei acestuia, în desfiinţarea unei construcţii, plantaţii sau a altei lucrări ori în îndeplinirea oricărei alte activităţi stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa în termenul prevăzut în somaţie, executorul sau, după caz, creditorul, în raport cu împrejurările cauzei şi natura obligaţiei ce se execută, va proceda fie la executarea silită, fie va sesiza instanţa de executare în vederea aplicării unei amenzi civile.”

 

          37. Alineatul (2) al articolului 5803 se modifică şi va avea următorul cuprins:

          „(2) Dacă în termen de 6 luni debitorul nu va executa obligaţia prevăzută în titlul executoriu, la cererea creditorului, instanţa care a dispus obligarea debitorului la plata unei amenzi civile pe zi de întârziere în favoarea statului va fixa suma datorată statului cu acest titlu, prin încheiere irevocabilă, dată cu citarea părţilor, iar pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. 1, creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese; în acest din urmă caz, dispoziţiile art. 574 sunt aplicabile în mod corespunzător.”

38. După alineatul (2) al articolului 5803 se introduc trei noi alineate, alin. (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins :

         „(3) Amenda civilă va putea fi anulată în tot sau parte ori redusă, dacă debitorul execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu sau, după caz, pentru alte motive temeinice, pe cale de contestaţie la executare.

(4) Încheierile date în condiţiile prezentului articol sunt executorii şi se comunică din oficiu, prin grija grefierului de şedinţă, organelor fiscale competente în vederea executării silite potrivit Codului de procedură fiscală.

(5) Pentru neexecutarea obligaţiilor prevăzute în prezentul articol nu se pot acorda daune cominatorii.”

Art. II. – Toate sumele de bani exprimate în lei vechi din cuprinsul dispoziţiilor Codului de procedură civilă se convertesc de drept în lei noi (RON), potrivit legii speciale.

 

Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

 

Art. IV. – Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.